Strona główna Głosimy EWANGELIĘ - DOBRĄ NOWINĘ, wybawienie przed nadchodzącym SĄDEM BOŻYM! (przeczytaj...)

Zbór


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Głosimy EWANGELIĘ - DOBRĄ NOWINĘ, wybawienie przed nadchodzącym SĄDEM BOŻYM! PDF

 

Drogi Przyjacielu!

Zanim opowiem Ci o Dobrej Nowinie - Ewangelii Bożej muszę przekonać Cię o rzeczy, która jest z nią nierozerwalnie związana, przez którą w ogóle zaistniała na świecie - Sądzie Bożym, Gniewie Bożym!

W obecnym czasie nie łatwo jest o tym mówić, ponieważ ludzie wolą dla własnej wygody głosić zdobycze ludzkiej mądrości niż prawdę Bożą. Przeczytajmy jednak co do powiedzenia ma na ten temat Bóg w Piśmie Świętym:

"... postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd..." (List do Hebr. 9:27)

"Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga" (List św. Pawła do Rzym. 2:5)

"Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę" (List św. Pawła do Rzym. 1:18)

"Oto przyjdę wkrótce (Jezus Chrystus), a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku" (Obj. Jana 22:12)

Czy ten Sąd dotyczy każdego?

Większość ludzi, jeśli wierzy w Boga uzna powyższe cytaty za prawdziwe, ale nie będzie skłonna zaakceptować ich w stosunku do samych siebie. Powiedzą: "Zgadzam się z tym, że Bóg musi osądzić złych ludzi - morderców, gwałcicieli, cudzołożników, złodziei itp..., ale ja na szczęście nie jestem aż tak zły i myślę, że Bóg okaże mi miłosierdzie kiedy przed Nim stanę. Starałem się żyć dobrze i liczę, że moje dobre uczynki przewyższą te złe".

Oto co mówi Pismo Święte:

"Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, kto by szukał Boga; Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego" (List św. Pawła do Rzym. 3:10-12)

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (List św. Pawła do Rzym. 3:23)

"Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego" (List św. Jakuba 2:10)

"Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas Słowa Jego." (1 List św. Jana 1:10)

Człowiek od popełnienia pierwszego grzechu i upadku w ogrodzie Eden, nie jest w stanie zadowolić Boga swoim postępowaniem. Nie może zasłużyć na usprawiedliwienie. Grzech zamieszkał w człowieku i nie dopuści, aby ten był doskonały.

"A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim." (1 Mojż. 6:5-6)

"Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego co dobre brak; Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię" (List św. Pawła do Rzym. 7:18-19)

To jeszcze nie wszystko. Boża sprawiedliwość wymaga, aby ten kto nie wypełnił doskonale zakonu poniósł karę za grzech - śmierć.

"I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze" (List św. Pawła do Efez. 2:1)

"Przeto jak przez jednego człowieka (Adama w ogrodzie Eden) grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli" (List św Pawła do Rzym. 5:12)

Powyższe cytaty nie mówią jedynie o fizycznej śmierci ciała człowieka, która jest wyrazem ziemskiego osądzenia upadku pierwszych ludzi - "Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" (1 Mojż. 2:17), ale przede wszystkim wskazują na śmierć duchową. Człowiek, który jest grzesznikiem w sensie duchowym jest martwy. Przypowieść Pana Jezusa Chrystusa o synu marnotrawnym pokazuje na czym to polega. Czytamy: "Dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się" (Ew. Łukasz 15:24). W przypowieści tej syn opuścił ojca, chcąc żyć po swojemu i roztrwonić przypadający mu majątek na grzeszne uciechy. Fizycznie żył, ale mimo to ojciec nazwał go "umarłym". Nie miał już z synem społeczności, z powodu jego nieposłuszeństwa. Podobnie stało się w ogrodzie Eden. Człowiek zgrzeszył i musiał odejść, ponieważ Święty Bóg nie godzi się na obecność grzechu. Od tamtej chwili człowiek jest odłączony od Boga i mimo tego, że fizycznie żyje, duchowo jest umarły. Egzystuje bez Boga, popełniając największy grzech, czyli bezbożność. Jeśli za życia nie powróci do Boga dostępując przebaczenia, to stanie przed Nim na Sądzie Ostatecznym. Tam odbierze najsurowszy wyrok jakim jest potępienie i wieczne oddzielenie od Boga.

"Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Ew. Mat 8:12)

"A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie... między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić." ( Ew. Łuk. 16:23, 26)

 

Jakże jestem szczęśliwy Drogi Przyjacielu, że mogę opowiedzieć Ci o drodze powrotu do Boga, którą On przygotował dla Ciebie. Jeśli nią pójdziesz, nie staniesz na Sądzie Bożym ! We wspomnianej wcześniej przypowieści o synu marnotrawnym czytamy: "był umarły, a ożył". Tę moc ożywienia posiada Ewangelia. Ona budzi nas z duchowej śmierci. Nie ma ważniejszego przesłania dla człowieka niż ta Wspaniała Nowina, która wykracza poza doczesne życie. Spójrzmy, o czym mówi :

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." (Ew. Jana 3:16-18)

"Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów" (List św. Pawła do Rzym 3:21-25")

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (List św. Pawła do Efez. 2:8-9)

O Kim mówi Dobra Nowina i Kto jest dla nas ratunkiem ? Jezus Chrystus!

Bóg zmiłował się na człowiekiem i wyciągnął do niego rękę. Grzech oddzielał nas od Boga, ale On posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby stał się przebłaganiem za grzechy nasze. Jedynie On mógł tego dokonać, ponieważ jest doskonały, bez grzechu. Umarł, cierpiąc na krzyżu, aby zadość uczynić wymaganiom Bożej sprawiedliwości: "zapłatą za grzech jest śmierć". Otworzył drogę do pojednania z Bogiem.

"A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania" (2 List św. Pawła do Koryn. 5:18)

To jednak nie wszystko. Trzeciego dnia zmartwychwstał, aby pokazać Swoją moc nad śmiercią oraz zapewnić, że Ci, którzy wierzą w Niego podobnie jak On zmartwychwstaną i będą z Nim żyć na wieki.

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki." (Ew. Jana 8:51)

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (List św. Pawła do Rzym. 6:23)

"A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją." (1 List św. Pawła do Korynt. 6:14)

 

Jak w obliczu Bożych słów możesz dostąpić przebaczenia, pojednania i zbawienia?

Po pierwsze musisz uwierzyć w Boga.

"Bez wiary nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają" (List do Hebr. 11:6)

Po drugie musisz okazać pokorę. Przyznać przed Bogiem, że nie jesteś w stanie własnymi wysiłkami i uczynkami zasłużyć na zbawienie, gdyż otrzymujemy je od Boga darmo, z łaski Jego.

"Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was." (List św. Jakuba 4:6)

"Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego" (1 List św. Piotr 5:6)

Po trzecie musisz uświadomić sobie i przyznać, że jesteś grzesznikiem oraz żałować popełnionych grzechów. Wyznać Bogu, że żyłeś na swój sposób bez Niego. Oczywiście wiąże się to ze wspomnianą wcześniej pokorą. Człowiek, który nie ukorzy się przed Bogiem, nie przyzna też, że jest grzesznikiem.

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." (1 List św. Jana 1:9)

Po czwarte i najważniejsze, musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Zbawicielem posłanym od Boga. Przyjąć, że umarł za Twoje grzechy, a Jego ofiara na krzyżu usprawiedliwia Cię przed Bogiem wobec nadchodzącego Sądu!

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim." (Ew. Jana 3:36)

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu." (List św. Pawła do Rzym. 10:9-10)

 

Drogi Przyjacielu! Jeśli przemówiły do Ciebie przytoczone cytaty z Pisma Świętego, nie zwlekaj z decyzją. Już dziś możesz powrócić do Boga przez Jego Syna, Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

"Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu" (List do Hebr. 3:7-8)

"Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego." (Ew. Jana 1:12)

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota." (Ew. Jana 5:24)

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące powyższego artykułu, napisz do nas  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przejdź do polityki cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies. [Zamknij]